Інтенсифікація відтворення галузі виноградарства

Інтенсифікація відтворення галузі виноградарства

А. С. Бондарнауковий співробітник ЗНДЦ «Південагропромпродуктивність» аспірант НДІ «Украгропромпродуктивність»

Вступ. Виноградарство завжди було і залишається найприбутковішою галуззю рослинництва. Тому відродження галузі виноградарства в Україні є надзвичайно актуальним з огляду на тенденцію щодо витіснення вітчизняного виробництва з внутрішнього ринку аналогічною імпортною продукцію.

Інтенсифікація виноградарського виробництва є така форма розширеного відтворення, при якому шляхом додаткових вкладень праці й засобів на тій самій земельній ділянці досягається збільшення кількості конкурентноспроможної товарної продукції на кожен гектар землі, з умов збереження й підвищення родючості ґрунту й екологічності технологій.

Аналіз останніх публікацій. Це питання разглядало богато авторів, серед яких Сокол А. И., Чуйко Н. В. та інші.

Мета дослідження. Визначити наукові підходи до технології виробництва галузі виноградарства й проаналізувати показники рівня інтенсифікації, які характеризують ефективність процесу відродження галузі виноградарства на прикладі господарств Автономної Республіки Крим.

Результати дослідження. Метою всіх технологічних робіт на виноградниках є отримання високого врожаю належної якості з найменшими затратами трудових, енергетичних і матеріальних ресурсів. Це досягається оптимізацією параметрів технологічного процесу.

Оптимізація параметрів технологічного процесу передбачає планування площі виноградників, при якому, з урахуванням технологічних періодів виробництва (у повному циклі переробки товарної продукції) досягається:

- максимальна вартість товарної продукції;

- мінімальна собівартість запланованого обсягу виробництва винограду;

- максимальний прибуток;

- оптимальний вихід товарної продукції з одного гектара площі винограду.

З метою зменшення собівартості продукції та збільшення її якості необхідно врахувати наступні компоненти:

1) оптимальне співвідношення робочої сили, енергетичних і матеріальних ресурсів, ручної й механізованої праці, ефективної оснащеності машинами й агрегатами й т. д.;

2) раціональне розміщення й концентрація столових і технічних сортів винограду;

3) індивідуальний підбір зон вирощування винограду за сортами;

4) використання економічно вигідного методу нарахування амортизації насаджень.

Аналіз статистичних даних виробництва винограду в Автономній Республіці Крим за період з 1990 по 2007 р. показав, що обсяги виробництва зменшились на 62,5% , урожайність майже на 23 %, при скорочені загальної площі – на 47,3 %, а плодоносної – на 48,6%.

Статистичні дані виробництва виноградарства в Криму за період з 1990 по 2007р. [1]

Таблиця 1. Ефективність вирощування винограду в Криму

Показники

Роки

 

1990 р.

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Площа виноградних насаджень: всього тис. га.

65,5

42,4

33,5

32,5

31,0

28,7

в т. ч. плодоносних тис. га.

53,7

40,1

29,3

28,3

26,1

24,7

Виручка від реалізації грн./ц

67,087

85,708

220,14

359,52

334,51

396,53

Повна собівартість реалізованого винограду грн./ц

32,56

39,79

114,87

211,73

149,47

191,34

Рентабельність %

71,7

79,5

59,7

41,5

86,5

72,7

Урожайність (з 1 га: ц)

58,8

44,8

39,7

20,7

45,3

38,0

Виробництво тис. т.

315,7

116,2

179,4

58,7

118,6

93,9

Не зважаючи на негативні тенденції щодо розвитку сировинної бази, виноградарство і сьогодні є найприбутковішою галуззю рослинництва в Криму. Адже на кожну вкладену гривню в 2007 році було отримано 86,5 коп. прибутку. В той же час виноградарство – це галузь рослинництва з найбільшою собівартістю виробництва та трудомісткістю. У 2007 році у розрахунку на один центнер вирощеного винограду в середньому було вкладено 149,47 грн. і 12,3 людино-годин.

Однією з причин низької ефективності відтворення галузі виноградарства в Автономній Республіці Крим є те, що основні технологічні операції проводяться з великими затратами фізичної праці, за спрощеними технологіями та відсутність коштів на оновлення виноградників.

У галузі виноградарства дефіцит робочої сили в середньому по Україні зріс до 70%. У багатьох господарствах в середньому на одного працівника припадає понад 20 га виноградників. Порушення оптимальних строків проведення робіт з обробітку і збирання винограду призводить до втрат майже 20% урожаю і зниження якості продукції. В результаті склалася диспропорція між показниками технологічної трудомісткості, забезпеченості трудовими ресурсами та енергоозброєністю галузі.

У 2007р. було залучено додаткову робочу силу, необхідну для проведення збору винограду в кількості 1670 осіб.

Таблиця 2 - Додаткова кількість робочої сили, необхідної для проведення збирання винограду

Райони:

Кількість робітників, люд.

Бахчисарайський

430

Кіровський

140

Ленінський

70

Первомайський

20

Радянський

20

Чорноморський

70

Міста:

 

Алушта

220

Судак

430

Феодосія

150

Ялта

120

РАЗОМ:

1670

Основними факторами, які не дозволяють забезпечити подальший розвиток виноробної промисловості в Автономній Республіці Крим і стримують впровадження сучасних технологій, є недостатня й низькоякісна сировинна база, відсутність програм фінансової підтримки, складний фінансовий стан більшості підприємств, висока вартість кредитів, проблеми із залученням інвесторів на підприємства державної форми власності. [2]

Для ефективності відтворення галузі виноградарства характерним є перехід від екстенсивного способу ведення господарства до інтенсивного тобто до інтенсифікації виробництва. Інтенсифікація галузі виноградарства пов'язана з додатковими витратами засобів виробництва й праці на одній і тій же площі. Отже основними показниками рівня інтенсифікації у виноградарстві можна вважати:

1) капітальні вкладення на 1га виноградників у вартісному вираженні. Цей показник можна визначити як співвідношення витрат у вартісному вираженні розраховуючи на 1га експлуатаційних насаджень;

2) сума вкладень засобів виробництва в грошовому вираженні на 1га експлуатаційних виноградників (при цьому сума вкладень визначається амортизаційними відрахуваннями й вартістю використаних оборотних коштів);

3) витрати праці в людино-годинах на 1га експлуатаційних виноградників (з урахуванням рівня механізації виробничих процесів);

4) сума вкладених коштів виробництва й витрат на оплату праці на 1га експлуатаційних виноградників, тобто виробничі витрати. [3]

Для інтенсифікації виноградарства доцільно використовувати крапельне зрошення або мікродощування, що дозволяє рівномірно розподіляти воду по всій площі винограднику, а при необхідності у зони інтенсивного осушення.

Впровадження цих способів зрошення у виноградарстві забезпечить значну економію енергетичних витрат на постачання води рослинам, та добрив. Що буде сприяти створенню нових високопродуктивних насаджень, значному збільшенню виробництва винограду, більш раціональному використанню та економії поливної води.

Висновки. Відтворення галузі виноградарства в сучасних умовах та загострення конкуренції у цьому сегменті аграрного ринку передбачає поглиблену інтенсифікацію галузі, інноваційне оновлення технічних засобів і технологічних процесів, новітніх досягнень науки і практики, в тому числі зарубіжної.

Інтенсивний розвиток виноградарства можливий з поглибленням спеціалізації господарств і нарощуванням концентрації виробництва, збільшенням кількості рослин на одиницю площі шляхом ущільнення посадки з застосуванням слаборослих підвоїв і сучасних методів формування пальмети, підвищенням врожайності та застосуванням комплексної механізація робіт на виноградниках.

Отже, досягти істотного підвищення ефективності процесу інтенсифікації відтворення галузі виноградарства та конкурентоспроможності товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках можливо завдяки системному підходу до залучення інноваційних методів і технологій виробництва винограду.

Перспективними є дослідження з питань інтенсифікація відтворення галузі виноградарства в умовах загострення конкуренції між товаровиробниками в умовах подальшої лібералізації правил міжнародної торгівлі, майбутньої зони вільної торгівля з ЄС та підвищення вимог до якості продукції

Список літератури:

1. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим 2008р. – м. Сімферополь, Ст. – 615., під ред., Колеснік В. І. головне управління статистики в АРК.

2. Постановление Совета министров Автономной Республики Крим от 11 сентября 2007 года №574 – «О ходе подготовки к проведению уборки и переработки винограда урожая 2007 года» //Информационный портал "Автономная Республика Крым".

3. Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. № 38 – Ст. 18,20.

А. С. Бондар ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ ГАЛУЗІ ВИНОГРАДАРСТВА

Обґрунтовано необхідність інтенсифікації відтворення галузі виноградарства, висвітлено показники рівня інтенсифікації виноградарства та на основі аналізу даних щодо виробництва винограду запропоновано шляхи підвищення продуктивності задіяних ресурсів.

А. С. Бондарь ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОТРАСЛИ ВИНОГРАДАРСТВА

Обоснована необходимость интенсификации воспроизведения отрасли виноградарства, отображены показатели уровня интенсификации виноградарства и на основе анализа данных относительно производства винограда предложены пути повышения производительности задействованных ресурсов.

A. S. The Cooper INTENSIFIKACIYA REPRODUCING the AREA VITICULTURE is Motivated need reproducing the area viticulture, visvVtleno factors level viticulture and on base of the analysis given comparatively production of grape are offered way of increasing to capacity used resource.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить