• Главная
  • Методические указания
  • Робоча програма наукових досліджень по темі “Розробка елементів технології вирощування винограду в сучасних умовах Криму”

Робоча програма наукових досліджень по темі “Розробка елементів технології вирощування винограду в сучасних умовах Криму”

Відповідальний виконавець: провідний н. с., доцент, канд. с.-г. н. Ботнар О. В.

Актуальність та обґрунтування досліджень

Продукція виноградарства і виноробства має виключне значення для підвищення якості життя населення України. До того ж галузі виноградарства і виноробства були і залишаються важливими бюджетонаповнюючими складовими агропромислового комплексу держави.

В умовах зниження платіжної спроможності населення споживання вина в розрахунку на одну людину в 2006 році (в порівнянні з 1990 роком) знизилось на 62,4 %. Виробництво столового винограду скоротилося до 0,9 кг. Однією із причин таких показників є і в цілому низька урожайність винограду : 1990 р. – 58,3 ц/га; 1995 р. – 33,2 ц/га; 2000 р. – 51,7 ц/га; 2005 р. – 54,9 ц/га; 2006 р. – 39,4 ц/га. Такою ж була урожайність і в Криму: 1990 р. – 58,8 ц/га; 1995 р. – 23,3 ц/га; 2000 р. – 44,8 ц/га; 2005 р. – 39,7 ц/га; 2006 р. – 20,7 ц/га; 2008 р. – 47,8 ц/га. Для того щоб забезпечити науково обґрунтовану норму споживання винограду в Україні необхідно вирощувати його 65-70 кг на людину. Відзначається, що особливо важливо забезпечити ріст споживання свіжого винограду до 10-15 кг, сушеного - до 1 кг, натурального соку – до 3 л на кожного жителя щорічно. В 2006 р. в світі вирощувалось винограду 3,5 кг на людину, в Європі в 2005-2006 рр. на людину споживалось в середньому 8 кг свіжого винограду.

Треба зазначити, що імпорт столового винограду в Україну росте дуже динамічно уже шостий рік поспіль.

Не кращім чином складалася ситуація і з вирощуванням технічного винограду.

Отже, в галузі виноградарства треба значно поліпшити стан справ з метою значного підвищення урожайності і валових зборів винограду в державі. Одними із складових передової технології може бути кращий спосіб ведення вегетуючого приросту кущів і використання урожайних і якісних клонів винограду.

Ці елементи є надзвичайно важливими в новітній технології і мають ряд переваг:

- кращій спосіб ведення вегетуючого приросту (вертикально вниз) несе

- високу плодоносність бруньок біля основи пагона;

- застосування короткого обрізування ліз;

- високу урожайність і якість винограду;

- використання меншої кількості дротів на шпалері;

- відмова від підв’язування обрізаних пагонів;

- високу продуктивність праці та інш.,

- кращі клони сорту винограду Мерло, Каберне Совіньйон, Сіра забезпечать високу і стабільну урожайність плантацій;

- високу якість ягід, що приведе до високої якості вин;

- високу економічну ефективність виробництва винограду.

Таким чином, є можливість зробити висновок, що ці напрями для дослідів є актуальними і своєчасними.

Для відновлення виноградників також є необхідним якісний садивний матеріал щеплених цінних традиційних сортів технічного напряму, адже проблеми у виробництві високоякісних вин в Криму виникли саме через стихійність та упередженість під час масового завозу щеплених саджанців із Європи. Необхідність отримання високоякісних сортопідщепних комбінацій, що забезпечать виробництво сировини високої якості, обумовлена потребою галузі.

На доцільність та актуальність цієї тематики вказує той факт, що Міжнародна організація виноградарства та виноробства рекомендує пріоритетне вивчення теми афінітету та адаптації сортопідщепних комбінацій винограду у всіх країнах, що вирощують виноград в промислових масштабах.

Отже, удосконалення методів підбору підщеп для цінних технічних сортів винограду з метою виробництва конкурентоспроможних вин є актуальним і своєчасним.

Стан вивчення питання

Спосіб ведення приросту в значній мірі відбивається на формуванні урожаю винограду. Досліди, що були проведені в Молдавії на сортах Аліготе, Фетяска, Совіньйон, Ркацителі також показали, що при вільному розташуванні пагонів урожай був вищій, а ніж при вертикальному вгору розташуванні приросту (Гаврилов Г. П., 1991). На захист насаджень з вільним веденням приросту указують і досліди Кухарського М. С., Вицелару К. Г., Михайлюка И. В. (1981). Відзначається, що в насадженнях з вертикальним веденням приросту вгору оптимальне число пагонів на лінійний метр ряду для столових сортів коливається в межах 20-25, технічних – 25-35. Для високоштамбової форми кущів з вільним розташуванням приросту кількість пагонів на окремих сортах, особливо з невеликим гроном, може складати 35-40 і навіть більше на лінійний метр ряду.

Значно менше уваги було приділено вивченню способу ведення вегетуючих пагонів вертикально вниз. Наші досліди, що були проведені раніше, показали його перевагу перед іншими (1995), яка проявляється перш за все в значному збільшенні урожаю.

З іншого боку нові сорти і клони вже районованих сортів можуть значно поліпшити ситуацію в виноградарстві. До таких сортів належать і широко відомі в усьому світі Каберне Совіньйон, Мерло, Сіра. На їх основі було отримано ряд клонів, деякі з них вже є на виробництві, але потребують вивчення.

На базі французького сорту Каберне Совіньйон Національним науковим центром

« Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова» відповідно в 1968 р. і 1987 були одержані клони 1473 і 133122 («Каталог клонів…», 2005). Виноградарським кооперативом « Раушедо» в Італії було відібрано ряд клонів цього ж сорту. Сорт французького походження Мерло послужив базою для створення великої кількості клонів (Catalogo dei cloni, 2000).

Вчені – виноградарі Європи також показали вплив філоксеростійких підщеп винограду на продуктивність прищепного сорту, якість ягід, довголіття сортопідщепної комбінації та ін.(П. Жерве, Л. Раваз, П. Шепард, Г. Фоекс, М. Фрегоні та ін.).

Фахівці кафедри виноградарства ПФ “КАТУ” НАУ провели попередні дослідження з цього питання в умовах західного передгірсько – приморського району Криму. Але для вітчизняних умов це питання залишається не вирішеним.

Таким чином, є надзвичайно цікаві і практично значимі елементи технології з вирощування винограду, які треба вивчити і кращі з них запроваджувати у виробництво.

Результати попередніх наукових досліджень за тематикою НДР можна знайти в публікаціях:

Дикань А. П. Способ ведения прироста, урожай и качество винограда В кн. Потенциальная плодоносность и урожай винограда. – Симферополь. – 1995. – 135 с.

Дикань А. П. О совершенном и несовершенном способе ведения вегетирующего прироста кустов винограда В кн.. Особенности плодоношення винограда и использование их в Крыму. – Симферополь: Бизнес – Информ. – 2005. – 240 с.

Ботнарь Е. В. Рост, плодоношение и качество урожая районированных сортов винограда на различных филлоксероустойчивых подвоях//Автореферат на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. - Ялта, - 1996, - 23 с.

Ботнарь Е. В. Изреженность и долговечность привитых виноградных насаждений как один из показателей аффинитета//Сб. научных трудов ЮФ НУБиП «КАТУ», выпуск 108, С.141 – 144, – 2008.

Ботнарь Е. В. Продуктивность и качество урожая винограда сорта Пино фран на различных филлоксероустойчивых подвоях//Зб. Наукових праць ПФ НУБіП «КАТУ», випуск 125, С.173 – 176, - 2009.

Мета і задачі досліджень

Мета – розробити елементи новітньої технології вирощування технічних сортів винограду в умовах Криму.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання:

3.1 Виділити кращі клони цінних технічних сортів винограду Мерло, Сіра, Каберне – Совиньон для отримання високого і якісного урожаю.

3.2 Вивчити способи ведення вегетуючого приросту.

3.3 Дослідити різні клони технічних сортів винограду Мерло, Сіра, Каберне – Совіньон.

3.4 Дослідити комбінації винограду сортів Ркацітелі, Каберне – Совіньон та Мускат рожевий з підщепами 101-14, 5ББ, СО 4, Кречунел-2, 5Ц, контролем є комбінації на прищепі 41Б.

3.5 Вивчити агробіологічні особливості сортопідщепних комбінацій винограду.

3.6 Визначити показники плодоносності бруньок і пагонів винограду (коефіцієнти плодоношення та плодоносності, навантаження зимуючими вічками і пагонами, відсотки плодоносних пагонів, відсотки загиблих вічок та вічок, що не розвинулись.

3.7 Визначити урожай і якість винограду по варіантах досліду.

Названі питання будуть вирішуватися в 2010 р. наступним чином:

- шляхом вивчення джерел літератури,

- закладанням дослідів,

- проведенням агробіологічних обліків,

- аналізу отриманих даних.

Умови і місце проведення досліджень

Науково-дослідна робота буде проведена головним чином в гірсько-долинному приморському та західно – передгірсько – приморському природно-виноградарських районах Криму з подальшою обробкою і аналізом отриманих даних на кафедрі виноградарства ПФ НУБіП України «КАТУ».

Матеріал і методика досліджень

Матеріал досліджень – пагони і урожай винограду при різних способах ведення приросту, клони районованих і перспективних сортів винограду Мерло, Сіра, Каберне - Совіньон, 18 варіантів сортопідщепних комбінацій винограду сортів прищеп Ркацітелі, Каберне – Совиньон, Мускат рожевий на підщепах 101-14, 5ББ, СО 4, Кречунел-2, 5Ц, контролем є комбінації на прищепі 41Б.

При проведенні досліджень будуть використані наступні методики:

- планування дослідів проводиться за методом «кущ – ділянка» (Доспєхов, 1985),

- експрес – метод визначення коефіцієнтів плодоношення центральних бруньок вічок винограду (Дикань, 1978),

- визначення коефіцієнтів корисноі дії фотосинтетичної активної радіації (ККД ФАР) по варіантах дослідів (Амірджанов, 1980),

- визначення коефіцієнтів плодоношення та плодоносності пагонів винограду по варіантах дослідів (Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. – Ялта. – 2004 – 264 с.),

- визначення технічної стиглості винограду (Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. – Ялта. – 2004 – 264 с.);

- визначення хлорозу – за 5-тибальною системою;

- визначення приросту – ваговим методом за Л. Равазом;

- визначення урожаю – ваговим методом з 5 кущів кожної повторності (Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. – Ялта. – 2004 – 264 с.);

- якість урожаю визначається за змістом цукру та органічних кислот загальновизнаними методами за допомогою ареометра та методом прямого титрування в присутності бром тимолового синього(Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. – Ялта. – 2004 – 264 с.);

- якість виноматеріалів визначається за змістом спиртів, органічних кислот, змісту фенольних та барвних речовин, органолептичної оцінки(Методические рекомендации по агротехническим исследованиям в виноградарстве Украины. – Ялта. – 2004 – 264 с.);

- методики математичної статистики (Доспєхов, 1985).

Обсяг робіт на рік

У 2010 році планується:

- закладення дослідів з вивчення способів ведення вегетуючого приросту винограду на урожай та якість ягід, клонів технічних сортів винограду та сортопідщепних комбінацій,

- визначення агробіологічних показників розвитку винограду по варіантах дослідів таких, як коефіцієнти плодоношення та плодоносності пагонів винограду, маса урожаю з куща та його якість.

Очікувані результати та їх впровадження

Будуть закладені досліди у господарствах з різними способами ведення вегетуючого приросту, клонів сортів винограду та сортопідщепних комбінацій, проведено весняно – літні агробіологічні обліки (буде встановлено відсотки плодоносних пагонів, коефіцієнти плодоношення, хлорозостійкості, урожайність винограду, визначено його якость (визначено вміст цукру, органічних кислот, фенольних та барвних речовин у винограді). Аналіз отриманих результатів дослідження, їх математична обробка. Проміжний звіт.

Витрати на проведення досліджень

Усього – 253,8 тис. грн., у т. ч. на 2010 р. – 84,6 тис. грн.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить