Договір на створення (передачу) науково-технічної продукції

Договір на створення та передачу науково-технічної продукції за темою: Удосконалення процесу моделювання купажів і вин, насичених діоксидом вуглецю, і прогнозування їхньої якості

ДОГОВІР №

на створення (передачу) науково-технічної продукції (НТП)

м. Київ 2009 р.

Національний інститут винограду і вина “Магарач”, іменований в подальшому Виконавець, в особі директора Авідзба Анатолія Мкановича, діючого на підставі Статуту, з одного боку та Міністерство аграрної політики України, іменоване в подальшому Замовник, в особі Заступника Міністра Мельника Сергія Івановича, діючого на підставі Положення, з другого боку, уклали даний договір про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір укладається на створення та передачу Виконавцем науково-технічної продукції Замовнику за темою: Удосконалення процесу моделювання купажів і вин, насичених діоксидом вуглецю, і прогнозування їхньої якості.

1.2. Належність роботи до комплексних програм: розвитку садівництва, виноградарства і розсадництва сільськогосподарських підприємств України 2006-2010 рр.

1.3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до НТП, яка с об'єктом договору викладені в замовленні-завданні та календарному плані.

1.4. Строк здачі робіт по контракту 31.12.2009 р.

1.5. Приймання та оцінка НТП здійснюється відповідно до вимог замовлення-завдання, науково-технічного завдання та календарного плану на проведення робіт, які складають невід'ємну частину даного договору.

1.6. Використання НТП здійснюється Замовником в ЗАТ Київський завод шампанських вин “Столичний” (м. Київ) та інших підприємствах що виробляють шампанські та ігристі вина.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За розроблену науково-технічну продукцію згідно з даним договором Замовник перераховує Виконавцю у відповідності з протоколом про договірну ціну, всього 33000 (тридцять три тисячі) грн.

2.2. Оплата роботи проводиться поетапно, з авансовим платежем 50%.

2.3. Рахунки Виконавця оплачуються Замовником в установленому порядку.

Розрахунки за результати робіт, виконаних по окремих етапах робіт (поквартально), здійснюються після подання актів процентування та коротких звітів (1-2 стор.)

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, яка підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику по етанах виконання і по закінченню роботи, визначається відповідно до календарного плану.

3.2. По завершенні робіт Виконавець подає Замовнику акт приймання-здачі НТП з додатком до нього:

- комплексу наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та умовами договору;

- протоколу комісії по прийманню дослідних зразків, партій нової техніки, виготовлених згідно договору;

- копії протоколу Вченої ради Виконавця з висновками про відповідність виконаної роботи технічному завданню договору;

- інші матеріали, які обумовлюються в цьому договорі та календарному плані до нього.

3.3. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити роботи по договірній ціні.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або виконання на неналежному рівні зобов'язань по даному договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно з діючим законодавством.

4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань немає.

ІНШІ УМОВИ

Виконавець передає Замовнику один примірник матеріалів, підготовлених в ході виконання науково-дослідних робіт.

- квартальні, річні, заключні звіти.

- інші матеріали за домовленістю сторін.

6. СТРОК ДІЇ договору ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1. Строк дії контракту: 2009 р.

кінець “З1” грудня 2009 р.

6.2. Адреси та розрахункові рахунки сторін:

Виконавця: НІВіВ “Магарач”, вул. Кірова, 31 м. Ялта, Крим, Україна, 98600

Реквізити: Р/рах. 35222001000469, Банк одержувача УДК в АРК, м. Сімферополь,

ЗКПО 00334830, МФО 824026.

Замовника: Міністерство аграрної політики України, вул. Хрещатик, 24, м. Київ-1, 01001

Р/рах. 35224072000049 в ОПЕРУ Державного казначейства України, МФО 820172, код 00011050.

6.3. До даного договору додається:

- замовлення-завдання;

- календарний план робіт;

- розрахунок визначення договірної ціни на створення (передачу) НТП;

- протокол узгодження договірної ціни на НТП;

- науково-технічне завдання.

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор НІВіВ „Магарач”

А. М. Авідзба

М. П.

 

ЗАМОВНИК

Заступник Міністра

аграрної політики України

С. І.Мельник

М. П.


 Технічне завдання на виконання науково-технічної роботи

1. Мета і вихідні дані для проведення робіт

Метою проведення НДР є підвищення конкурентноздатності шампанських та ігристих вин на базі удосконалювання методики моделювання процесу купажування виноматеріалів і вин, насичених діоксидом вуглецю.

В даний час в Україні проблема конкурентноздатності ігристих вин, вироблених в умовах економічної кризи, є не тільки актуальною, але ж й безальтернативною.

На думку фахівців ЄС, вина України, у тому числі ігристі, можуть бути затребувані тільки у випадку їхньої дешевини, оригінальності і якості. Задача реалізації вин України на базі рекламної “розкручування” швидше за все нездійсненна у зв’язку з відсутністю ресурсу часу і коштів.

У зв'язку з цим необхідно провести дослідження з моделювання процесу купажування виноматеріалів і вин, насичених діоксидом вуглецю, з найменшими витратами й мобільністю, що дозволить оперативно маневрувати в умовах загального ринку.

Роботу буде проведено у декілька етапів.

На першому етапі буде проведено інформаційно-аналітичне дослідження, на наступних етапах буде вивчено можливості використання розробленого раніше НІВіВ “Магарач” пристрою для моделювання, апробування різних схем моделювання процесу купажування виноматеріалів та процесу приготування вин, насичених діоксидом вуглецю, та їхньої оцінки.

Слід відмітити, що в даний час для моделювання процесу купажування виноматеріалів використовуються випадкові схеми, що ґрунтуються в основному на особистих якостях та інтуїції фахівців конкретного заводу. Основною метою реалізації таких схем є формування органолептичного комплексу купажів виноматеріалів.

При моделюванні вин, насічених діоксидом вуглецю, необхідно знати, які властивості надбають ці купажі в сполученні з діоксидом вуглецю за умов зберігання, розливу та споживання.

У в зв’язку з цим удосконалення процесу моделювання купажів виноматеріалів і вин, насичених діоксидом вуглецю, з метою прогнозування якості готової продукції, є актуальним.

2. Основні вимоги до виконання НДР

2.1. НДР будуть проведені згідно загальноприйнятих вимог до наукових експериментів

2.2. Вимоги до рівня проведення досліджень: „Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт” (ДСТУ 3973-2000). Рівень проведення повинен відповідати кращім вітчизняним та світовим зразкам і буде підтверджений публікацією результатів у провідних виданнях та відповідями на конференціях.

2.3. Вимоги до якості наукової продукції: „Міжнародний стандарт етичної та наукової якості” GCP ВООЗ -1995 р. Наукова продукція повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів України за приведеним вище переліком.

2.4. Вимоги до форми представлення результатів. Результати роботи повинні бути представлені в вигляді звіту і відповідати чинним нормативним документам України: Державний стандарт України „Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правило оформлення” (ДСТУ 3008-95); Державний стандарт України „Термінологія.

Визначення понять” (ДСТУ 3325-96); Державний стандарт України „Інформація та документація. Базові поняття, терміни і визначення” (ДСТУ 2392-94).

3. Спосіб реалізації результатів НДР

Отримані результати досліджень будуть використані в ЗАТ “Київський завод шампанських вин “Столичний”. Використання результатів досліджень можливе на підприємствах різних форм власності, які виготовляють вина, насичені діоксидом вуглецю.

4. Техніко-економічне обґрунтування

Робота носить науково-дослідний характер і спрямована на рішення прикладних проблем виноробства, зокрема для впровадження на заводах, які виготовляють вина, насичені діоксидом вуглецю.

Очікувані результати роботи дозволять підвищити конкурентноздатність ігристих вин України при одночасній економії енергоресурсів.

Керівник розробки:

Завідувач лабораторією ігристих вин

НІВіВ “Магарач”, д. т.н., проф. О. С. Макаров

Скачать полный текст Договора Договір на створення та передачу науково-технічної продукції в Word

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить