Інструкцiя на витримку коньячних спиртів

 МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту контролю

За виробництвом та обігом спирту,

Алкогольних напоїв і тютюнових

Виробів ДПА України

_________________ І. М. Гончар

«_16_» травня____ 2008 Р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра

Аграрної політики України

______________ С. І. Мельник

«17»_травНя____ 2008 р.

Технологiчна iнструкцiя на витримку коньячних спиртів

 ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008

ПОГОДЖЕНО

Начальник Відділу розвитку

Садівництва, виноградарства

Та виноробства

Мінагрополітики України

___________ М. Ф. Агафонов

«_14»__травня___ 2008 р.

 

РОЗРОБЛЕНО

Директор НІВіВ «Магарач»,

___________А. М. Авідзба

«_»________ 2008 р.

Директор ДП

«ПКТІ «Плодмашпроект»

____________О. Г. Палєха

«_25»_квітня____ 2008 р.

Директор ВАТ «Агрофірма «Таврія»

____________О. М.Сидоренко

«12» травня 2008 р.

Голова правління ЗАТ «Одеський коньячний завод»

__________ Д. П. Шолудько

« 20» квитня 2008 р.

ПЕРЕДМОВА

1 Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Відкрите акціонерне товариство «Агропромислова фірма «Таврія», Закрите акціонерне товариство «Одеський коньячний завод»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г. наук; М. Агафонов; О. Василик, канд. техн. наук; Т. Горбова; В. Загоруйко, д-р техн. наук; Т. Начева, канд. техн. наук; О. Палєха канд. с-г. наук; М. Сачаво, д-р техн. наук; О. Сидоренко; Л. Стрельницький; А. Фаерштейн; С. Ченуша; А. Яланецький, канд. техн. наук.

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Мінагрополітики України

«1» _червня____2008 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності «Технологической инструкции по выдержке коньячных спиртов», затв. МХП СРСР 01.03.1978 р.)

Ця технологічна інструкція поширюється на виробництво спиртів коньячних витриманих, що відповідають вимогам чинних нормативних документів та отримуються шляхом витримки спиртів коньячних молодих у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовими клепками не менше 3-х років.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1 За органолептичними показниками спирти коньячні витримані повинні відповідати вимогам, які вказані у таблиці 1

Таблиця 1- Органолептичні показники спиртів коньячних витриманих

Назва показників

Характеристика

Колір

Золотистий, середньої інтенсивності без сторонніх відтінків

Смак і букет

Характерні для коньячного спирту даного терміну витримки без сторонніх присмаків і запахів

1.2 За фізико-хімічними показниками спирти коньячні витримані повинні відповідати вимогам, які вказані у таблиці 2.

Таблиця 2- Фізико-хімічні показники спиртів коньячних витриманих

Назва показника

Значення

Об’ємна частка етилового спирту, %

50-70*

Масова концентрація вищих спиртів, в перерахунку на ізоаміловий спирт безводного спирту, мг/100 см3

100-500

Масова концентрація альдегідів, в перерахунку на оцтовий альдегід безводного спирту, мг/100 см3

5-100

Масова концентрація середніх ефірів, в перерахунку на оцтово-етиловий ефір безводного спирту, мг/100 см3

20-300

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту безводного спирту, мг/ 100см3 не більше

250

Масова концентрація фурфуролу безводного спирту, мг/100 см3, не більше

10

Масова концентрація метилового спирту безводного спирту, г/дм3, не більше

1,0

Масова концентрація міді, мг/дм3, не більше

5,0

Масова концентрація заліза, мг/дм3, не більше

1,5

Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

20

Масова концентрація екстрактивних речовин, г/дм3, не менше

1,0

* Примітка: Зниження об’ємної частки етилового спирту проти початкової у спирті коньячному молодому повинно бути у межах допустимих втрат залежно від умов і терміну витримки

1.3 Вміст токсичних елементів не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», № 5061, затвердженими Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89.

1.4 Вміст радіонуклідів не повинен перевищувати допустимі рівні згідно з ГН 6.6.1.1-130 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердженим наказом МОЗ України № 256 від 03.05.2006.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ Й МАТЕРІАЛІВ

2.1 Сировиною для спиртів витриманих є спирти коньячні молоді згідно з чинними нормативними документами.

2.2 Допоміжні матеріали використовують згідно з «Перечнем конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины», РД-01 та інші, які дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для використання у виноробній промисловості.

3 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИТРИМКИ КОНЬЯЧНИХ СПИРТІВ

3.1 Витримку коньячних спиртів проводять у дубовій тарі та у резервуарах з дубовими клепками.

Термін витримки конкретної партії спирту обчислюється по року закладки на витримку. Спирти, закладені у січні та грудні цього ж року прирівнюються до спиртів одного року витримки. Спирти, закладені на витримку у IV кварталі, можуть бути використані для виробництва ординарних коньяків не раніше ІІІ кварталу по закінченні терміну витримки.

3.2 Перед закладкою на витримку коньячні спирти сортують за якістю, егалізують і проводять повний аналіз згідно з чинними нормативними документами. Егалізованим партіям коньячного спирту присвоюють номер і в акті вказують дату закладки на витримку, фізико-хімічні дані, дегустаційну оцінку та характеристику.

3.3 Витримку спиртів рекомендується проводити при температурі 15 - 25˚С та відносній вологості повітря 75 - 85 % у капітальних наземних та напівпідвальних приміщеннях, які відповідають вимогам, що встановлені для спиртозберігання у коньячному виробництві. Приміщення повинні відповідати вимогам промислової санітарії, не повинні мати сторонніх запахів. Використання зазначених приміщень для інших цілей забороняється. Щоденно реєструють температуру й відносну вологість повітря.

3.4 Перед заливом молодих коньячних спиртів у старі бочки чи в резервуари зі старою клепкою рекомендується проводити збагачення коньячного спирту компонентами дубу одним із таких способів:

А) тепловою обробкою в резервуарах з обробленою дубовою клепкою за температури 35-45 °С протягом 30 - 50 днів до досягнення екстрактивності спиртів від 0,4 до 1,0 г/ дм3. Для більш ефективної обробки рекомендується спосіб з використанням виносного теплообмінника та безперервною конвекційною циркуляцією спирту.

Б) у процесі дистиляції шляхом спрямовування водно-спиртових парів та конденсату на попередньо оброблену дубову клепку до досягнення екстрактивності спирту 0,4 - 1,0 г/дм3. Клепку складають у мідний куб, встановлений між дефлегматором і холодильником, в якому підтримують температуру 45-50 °С;

В) витримка на протязі року на новій обробленій клепці.

3.5 Інвентаризацію молодих коньячних спиртів, коньячних виноматеріалів, спирту-сирцю коньячного, спиртових фракцій та відходів коньячного спиртокуріння проводять на 1 січня и на кінець сезону перегонки, але не пізніше 1 червня поточного року.

3.6 Інвентаризацію спиртованих та духмяних вод, цукрового сиропу та колеру у купажних цехах – 1 раз на рік на 1 грудня.

3.7 Інвентаризація витриманих коньячних спиртів та коньяків, у однієї матеріально-відповідальної особи, може проводитись на 1 грудня по обліковим даним. Фактична інвентаризація з доливкою та відбором проб витриманих спиртів та визначенням фізико-хімічних показників повинна проводитись не рідше одного разу за два роки. Рішення у кожному конкретному випадку має право приймати керівництво підприємства.

3.8 Доливку коньячних спиртів, які знаходяться на витримці, проводять при інвентаризації спиртами того самого року витримки або при ступінчастих доливках у межах не більше 10 % більш молодшим спиртом. Для спиртів, витриманих менше 10 років, інтервал у віці не повинен перевищувати 1 року, для більш старих спиртів 3 роки.

3.9 Витримка коньячних спиртів у дубовій тарі

3.9.1 Для витримки коньячних спиртів використовують бочки, виготовлені із клепок відбірного сорту, витриманих в штабелях під навісом не менше 3 років. Місткість бочок до 80 дал.

3.9.2 Нову дубову тару двічі обробляють холодною водою, яку змінюють через 3-4 дні, потім гострою парою протягом 20-30 хв. і ополіскують гарячою і холодною водою. Бочки, які були залиті спиртом, використовують без обробки.

3.9.3 Місткість нових бочок визначають за допомогою води ваговим чи об’ємним способом. На одне з днищ бочок наносять трафарет з вказівкою місткості, інвентарного номера, місяця і року заміру. Крім того, ставлять клеймо з вказівкою року початку експлуатації бочок.

3.9.4 Місткість бочок, які використовувалися, визначають спиртом ваговим чи об’ємним способом. Дані щодо місткості, новий інвентарний номер і рік заміру наносять заново на днище бочок.

Бочки встановлюють у 2-4 яруси на дерев’яних чи залізобетонних брусах. Рекомендується стелажний метод зберігання бочок у 2-8 ярусів.

3.9.5 Після егалізації чи термічної обробки спирти перекачують на витримку у дубову тару, при цьому залишають недолив не більше 2 %. За бочками здійснюють ретельний профілактичний і санітарний контроль. Залив спиртів в бочки оформлюють спеціальним актом закладки на витримку встановленого зразка (Додаток 1).

3.9.6 За кожним штабелем бочок чи окремим приміщенням, що містить одну партію спирту у спеціальному технологічному журналі записують такі дані: походження спирту, дата заливу, номер егалізації, об'ємна доля етилового спирту і кількість в декалітрах водного та декалітрах безводного алкоголю всієї партії спирту. Аналогічні дані на всю партію спирту одного року витримки у межах штабелю (приміщення) заносять у таблички (паспорт).

3.9.7 Дубова тара, що була звільнена від спирту підлягає негайному заливу молодим коньячним спиртом чи витриманим спиртом, що зберігався в резервуарах на дубовій клепці.

3.9.8 Спирти, відібрані для виробництва марочних коньяків України, повторно егалізують на 4-5-му році витримки.

3.10 Витримка коньячних спиртів в резервуарах з дубовими клепками

3.10.1 Із коньячних спиртів, витриманих у резервуарах, завантажених дубовою клепкою, виробляють ординарні коньяки України.

3.10.2 Для закладки у резервуари використовують дубові клепки згідно з чинними нормативними документами завтовшки 18-36 мм, які витримані в штабелях під навісом не менше 3-х років.

3.10.3 Перед закладкою у резервуари клепку обробляють одним зі способів:

А) Замочують холодною водою зі зміною через 3-4 доби не менше 2-х разів, після чого оброблюють гострою парою на протязі 20-30-хвилин, ополіскування гарячою, а потім холодною водою. Оброблені клепки ставлять на стікання та висушують.

Б) Вимочують у 0,3 %-ному розчині їдкого натру протягом 2-6 діб при температурі 10-25 °С. Після зливу лугу клепки промивають 3-4 рази протягом 8-12 годин холодною водою і висушують у провітрюваному приміщенні 6 діб чи в сушарці при температурі 45 °С протягом 1 доби;

В) Витримують при вільному доступі повітря при температурі 105-125 °С протягом 5-7 діб до появи легкого коричневого забарвлення. Потім клепку промивають холодною і гарячою водою. Цим методом обробляють 50 % клепок, необхідних для заповнення резервуара, решта 50 % - способом, вказаним у пункті а).

Можуть бути використані інші дозволені способи обробки.

3.10.4 В резервуар клепки укладають штабелями з розрахунку питомої поверхні 700-900 см2/дал (водного) спирту. Рекомендується більшість клепок укладати в ряд на ребро, щоб не стримувати конвекційні потоки рідини. Після кожного ряду прокладають плазом 2 клепки з отворами діаметром 25 мм. Штабель міцно закріплюють чотирма дерев'яними штирями, які проходять через отвори у клепках. Можливі інші способи укладання клепок, що забезпечують раціональне використання площини поверхні клепки та об’єму резервуара, а також не перешкоджають конвекційним потокам.

3.10.5 Перше вимірювання місткості резервуара з новою клепкою проводять водою чи спиртом, всі подальші виміри - тільки спиртом. Дані з вимірювання місткості резервуара (за винятком об'єму клепок) заносять в акт вимірювання тари і в акт закладки спиртів на витримку. На фронтальне днище резервуара наносять трафарет з вказівкою місткості резервуара (за винятком об'єму клепок), інвентарного номера і року виміру.

3.10.6 Витримку спиртів в резервуарі рекомендується проводити при температурі 20-25 °С.

3.10.7 Резервуари заповнюють спиртом з недоливом не більше 2 %. За резервуарами проводять ретельний профілактичний контроль.

3.10.8 По кожному резервуару зі спиртом у спеціальному журналі (за формою акта закладки спирту) заносять такі дані: походження спирту, дату заливу, номер егалізації, об'ємну долю етилового спирту, кількість в декалітрах водного та декалітрах безводного спирту. Крім цього, фіксують масу клепок та номер заливу спирту на клепку.

3.10.9 Під час витримки спирт насичують киснем до вмісту не менше 15 мг/дм3. Насичення проводиться за результатами аналізу вмісту кисню, але не менше 1 разу на рік.

3.10.10 Дозволяється під час витримки проводити термічну обробку спирту з використанням виносного теплообмінника та безперервною конвекційною циркуляцією спирту. При цьому температура спирту у резервуарі не повинна перевищувати 45˚С.

3.10.11 Головний технолог може дозволити переливку спиртів у резервуари зі старими клепками чи в стару дубову тару.

3.10.12 Клепки, встановлені у резервуарі, використовують максимально довгий період і їх заміну проводять у випадку крайньої потреби. Після 3-4 заливів на клепки коньячний спирт молодий рекомендується збагачувати компонентами дубу методами вказаними у п.3.4. При необхідності з зовнішньої поверхні клепки знімають шар деревини і клепки знову укладають у резервуар без обробки.

3.10.13 При заміні клепок їх замочують на 10-12 днів у воді чи обробляють гострою парою. Пару подають через верхню горловину, а одержану суміш парів і конденсату направляють через нижній зливний кран у холодильник і збірник. Одержаний водно-спиртовий розчин використовують у купажах ординарних коньяків України чи направляють на дистиляцію для одержання коньячних спиртів.

4 ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

4.1 Витримку коньячних спиртів проводять у дубових бочках та емалевих і нержавіючих цис­тернах. Технологічне обладнання виготовляють з корозійнос­тійких матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для виноробної продукції.

4.2 Санітарна обробка технологічного обладнання, винопроводів та інвента­рю здійснюється згідно з Інструкцією «Санитарная обработка технологического оборудования, винопроводов, инвентаря и помещений в винодельческой промышленности», РД 202.13.027, затвердженою Укрсадвинпромом 12.10.99.

5 КОРОТКИЙ ОПИС МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Відбирання проб витриманих коньячних спиртів здійснюється згідно з ГОСТ 14137, перевірка якості готової продукції - згідно з вимогами чинних нор­мативних документів на спирт коньячний витриманий та цієї технологічної ін­струкції.

ЕТАПИ КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

5.1 Етапи контролю технологічного процесу - згідно з таблицею 3.

Таблиця 3 – Етапи контролю технологічного процесу

№ п/п

Об’єкт

Місце

Контролю

Періоди

чність контролю

Контрольований

Параметр

Грани

чні зна

чення

Пара

метра

Методи

і

Спосо

би

Контро

лю

1

2

3

4

5

6

7

1

Спирт коньячний молодий

Ємність, інша тара

Під час прийма

ння

Об’ємна частка етилового спирту, %

62-72

ГОСТ 13191

Масова концентрація вищих спиртів, в перерахунку на ізоаміловий спирт безводного спирту, мг/100см3

120-500

ГОСТ 14138

Масова концентрація альдегидів, в перерахунку на оцтовий альдегід безводного спирту, мг/100см3

3-40

ГОСТ 12280

Масова концентрація середніх ефірів, в перерахунку на оцтово-етиловий ефір безводного спирту, мг/100см3

20-200

ГОСТ 14139

Масова концентрація летких кислот, в перерахунку на оцтову кислоту безводного спирту, мг/100см3

10-50

ГОСТ 13193

Масова концентрація фурфуролу безводного спирту, мг/100см3

0,3-5

ГОСТ 14352

Масова концентрація метилового спирту безводного спирту, мг/100см3

10-100

ГОСТ 13194

Кінець таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

       

Масова концентрація міді, мг/дм3, не більше

5,0

ГОСТ 26931

Масова концентрація заліза, мг/дм3, не більше

0,5

ГОСТ 13195 ГОСТ26928

Масова загальної сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше

30

ГОСТ14351

Органолептичні показники

Згідно з вимогами чинного нормативного документа

2

Спирт коньячний на витримці

У кожній партії

При

кожній інвента

різації

У відповідності з п.1 цієї таблиці

3

Спирт коньячний витриманий

У кожній партії

Перед подава

нням

на

купаж

У відповідності з таблицями 1 і 2 цієї

Технологічної інструкції

5.2 Періодичність контролю сировини і готової продукції за показниками безпеки здійснюють згідно з Методичними рекомендаціями «Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», МР-4.4.4-108, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України № 329 від 02.07.04

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Правила приймання та відбір проб здійснюють згідно з ГОСТ 14137.

7 ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ КЕРІВНОЇ НОРМАТИВНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Таблиця 4 - Перелік основної керівної нормативної і технологічної документації

Позначення НД

Найменування НД

Номер пункту, в якомуподається посилання

1

2

3

ГОСТ 12280-75

Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Метод определения альдегидов

П. 5.1

Продовження таблиці 4

1

2

3

ГОСТ 13191-73

Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта

П. 5.1

ГОСТ 13193-73

Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот

П. 5.1

ГОСТ 13194-74 

Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта

П. 5.1

ГОСТ 13195-73

Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

П. 5.1

ГОСТ 14137-74

Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб

Пп. 5.1, 6.1

ГОСТ 14138-76

Коньячные спирты. Метод определения высших спиртов

П. 5.1

ГОСТ 14139-76

Коньячные спирты. Метод определения средних эфиров

П. 5.1

ГОСТ 14351-73

Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты

П. 5.1

ГОСТ 14352-73

Коньячные спирты. Метод определения фурфурола

П. 5.1

ГОСТ 26927-86

Сырьё и продукты пищевые. Метод определения ртути

П. 1.3

ГОСТ 26928-86

Продукты пищевые. Метод определения железа

Пп. 1.3, 5.1

ГОСТ 26929-94

Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

П. 1.3

ГОСТ 26930-86

Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

П. 1.3

ГОСТ 26931-86

Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

Пп. 1.3, 5.1

ГОСТ 26932-86

Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца

П. 1.3

ГОСТ 26933-86

Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

П. 1.3

ГОСТ 26934-86

Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

П. 1.3

Кінець таблиці 4

1

2

3

МБТ № 5061-89

«Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89

П. 1.3

МР 4.4.4-108-2004

Методичні рекомендації

«Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 329 від 02.07.04

П. 5.2

РД-01-1994

«Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины», затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94

П. 2.2

РД 202.13.027-99

Інструкція «Санитарная обработка технологического оборудования, винопроводов, инвентаря и помещений в винодельческой промышленности», затвердженою Укрсадвинпромом 12.10.99

П. 4.2

ГН 6.6.1.1-130-2006

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені наказом МОЗ України № 256 від 03.05.2006

П. 1.4

 

Додаток 1

______________________ "____"___________20__г.

Підприємство

АКТ №____

Закладки коньячних спиртів на витримку

Найменування коньячного спирту_____________________________________
__________________________________________________________________

Походження спирту

Місце зберігання________________________ № егалізації________________

Бочок _______шт. Штабель № ______ В цистерни ________№ заливу_______ Об’єм _______дал

Маса клепок___________ кг Маса абсолютно сухих клепок_____________ кг

Бочкотара за групою ємностей_______________________________________

Місткість цистерни за винятком об’єму клепок____________ дал

Фізико-хімічні показники

Дата

Об’єм спирту, дал

Міцність, % об.

Множ

ник

Кіль

кість без

вод

ного спи

рту, дал. б. с.

Леткі кис

лоти

Вищі спир

ти

Альде

гіди

Сер

едні ефі

ри

Фур

фу

рол

Мети

ловий спирт

РН

Екс

тракт

Мідь

Зал

ізо

При

мітка

 

Мг/100 см3 б. с.

Мг/дм3

                               

Органолептичні показники

Дегустаційна характеристика

Технологічні операції при закладанні коньячних спиртів, зберіганні та зніманні з витримки

Кількість, дал б. с.

Примітка

Дата дегустації

Характеристика спирту

Дата

Найменування операцій

Дата:

Гол. технолог

Зав. лаборат.

Нач. цеху

Технолог

Дата:

Гол. технолог

Зав. лаборат.

Нач. цеху

Технолог

Дата:

Гол. технолог

Зав. лаборат.

Нач. цеху

Технолог

Дата:

Гол. технолог

Зав. лаборат.

Нач. цеху

Технолог

Дата:

Гол. технолог

Зав. лаборат.

Нач. цеху

Технолог

Додаток 2

КУПАЖНИЙ ЛИСТ

Затверджую

_________________________________________ Головний технолог

Підприємство шифр _____________________

_________________________________________

Цех, винпункт “___”______________ р.

Купажний лист №__________ шифр_________

На приготування коньяку України___________ купаж розпочато__________

______________________________________ закінчено________________

марка коньяку України

Купажна ємність №___________

Місцезнаходження______________________

№ рядка

Номенкла

турний номер і шифри

Найменування матеріалів (склад купажу)

Рік закладки на витримку

Кількість, дал

Облік за спиртом

Облік за цукром

Об'ємна частка спирту, % .

Множник

Вміст безводного спирту, дал. б. с.

(графа 4х графу 6)/100

Вміст водного спирту, при 20 °С

Масова концентрація цукру г/дм3

Цукор

(графа 4х графу 8) /100

Витрата цукру, кг

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                       

Всього

                     

Одержано коньяку України за температури 20 оС __________ дал

Розрахункові витрати, % ______________дал б. с.

Кондиції купажу, визначені лабораторним аналізом №___________________

Начальник цеху _____________________ Технолог____________________

Начальник ТХМК ___________________ Хімік_______________________

Додаток 3

Підприємство_____________________________________________________

Цех_______________________________________________________________

ЖУРНАЛ

На варку_______________________________

Цукровий сироп, колер

№ п/п

Дата

Склад

Спирт

Цукор

Вода

Кг

Дал

Дал

Об′єм, дал

Об'ємна частка спирту, %

Множник

Кількість, дал, б. с.

                 

Продовження додатка 3

Одержано

Об’єм, дал

Вміст цукру, г/ дм3

Об'ємна частка спирту, %

Втрати цукру, кг

Підписи

Начальник цеху

Начальник ТХМК

 

           

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить