Дсту виноград свежий технический

пр ДСТУ XXXX : XXXX

Національний стандарт України

__________________________________________________________________

ВИНОГРАД СВІЖИЙ

ТЕХНІЧНИЙ

Технічні умови

ДСТУ ХХХХ : ХХХХ

Видання офіційне

Киïв

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститутом винограду і вина «Магарач» і Технічним комітетом ТК-23 «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція»

2 РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с-г наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; А. Ялонецький, канд. техн. наук; В. Таран, канд. техн. наук; І. Кречетов, канд. техн. наук; О. Дернова; Н. Кравченко; Вставить виноградарей!

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від

«___» __________ 2005 р. №_____

4 НА ЗМІНУ ДСТУ 2366-94

__________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати чи розповсюджувати цей документ повністю або частково на будь-яких носіях без офіційного дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

© Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

1 Сфера застосування ...……………………………....……………… 1

2 Нормативні посилання ...…………………………………………… 1

3 Визначення ...……………………………………………………….. 2

4 Класифікація ...……………………………………………………… 2

5 Технічні вимоги ...………………………………………………….. 3

6 Вимоги безпеки ...…………………………………………………....8

7 Вимоги охорони довкілля ……………………....…………………. 8

8 Правила приймання ...……………………………………………… 8

9 Методи контролю ...………………………………………………… 9

10 Транспортування і зберігання ......……..………………………… 12

11 Гарантії постачальника ……………………………………………13

Додаток А Коди державного класифікатора

продукції і послуг.......……………………………………………...... 15

Додаток Б Бібліографія.........……………………………………….. 16

 

Національний стандарт Украïни

ВИНОГРАД СВІЖИЙ ТЕХНІЧНИЙ

Технiчнi умови

ВИНОГРАД СВЕЖИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Технические условия

FRESH WINE GRAPE

Specifications

Чинний від______________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжий виноград ампелографічних сортів роду Вітіс (Vitis), а також отриманий від схрещування між цим і іншим видами роду Вітіс (Vitis), технічного і універсального напрямів використання, ручного і машинного збирання і призначений для промислової переробки на виноматеріали і соки. Під виноградом розуміють плоди (ягоди, грона) виноградної рослини.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2163-93 Виноробство. Терміни та визначення

ГОСТ 12.1.002-80 ССБТ. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз­духу рабочей зоны

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-76 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природи. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 26927-86 Сырьё и продукты пищевые. Метод определения ртути

_________________________________________________________________ Видання офіційне

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Мине-рализация для определения содержания токсичних элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырьё и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 27198-87 Виноград свежий. Методы определения массовой концентрации сахара

3. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються терміни та визначення згідно з ДСТУ 2163 і ДСТУ 2164.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 До винограду свіжому технічному відносять виноград ампелографічних сортів роду Вітіс (Vitis), а також отриманий від схрещування між цим і іншим видами роду Вітіс (Vitis), технічного і універсального напрямів використання, ручного і машинного збирання і який відповідає за кондиціями своєму призначенню і придатний для виробництва виноматеріалів і соків [1].

4.2 Виноград свіжий технічний за своєю видовою приналежністю й напрямку використання поділяють на групи:

- 1 група – виноград виду Vitis vinifera, призначений для виробництва соків і виноматеріалів всіх категорій якості у всіх виноградарських зонах;

  1. - 2 група – виноград отриманий шляхом схрещування між видом Vitis vinifera і іншими видами роду У цю групу не включаються ізабельні сорти винограду: Ізабелла, Ноа, Лідія, Отелло й ін. Сорти 2 групи призначені для виробництва соків і виноматеріалів всіх категорій якості у всіх виноградарських зонах як індивідуально, так і в купажах із сортами 1 групи;

- 3 група - виноград ізабельних сортів: Ізабелла, Ноа, Лідія, Отелло й ін. Сорти 2 групи призначені для виробництва соків і ординарних виноматеріалів як індивідуально, так і в купажах із сортами 2 групи. Сорти винограду 3 групи можуть вирощуватися в тих виноградарських зонах, де вони є традиційними за станом на 1 січня 2006 р., але на площах не більше 20% від загальної площі виноградних насаджень;

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 За якістю виноград повинен відповідати характеристикам і нормам, які наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники

Показник

Норма для винограду

ручного збирання

машинного збирання

Зовнішній вигляд

Виноград чистий, здоровий, без листків і пагонів, одного ампелографічного сорту

Суміш цілих і розчавлених ягід і грон одного ампелографічного сорту з домішкою листків і пагонів виноградної рослини

Смак і аромат

Характерні для винограду цього ампелографічного сорту, без сторонніх запаху і смаку

Мінімальна масова концентрація цукрів, г/дм3:

при виробництві виноматеріалів для тихих вин, не менше:

в АР Крим

в інших регіонах

при виробництві виноматеріалів для вин насичених диоксидом вуглецю, не менше

при виробництві виноматеріалів для коньячних спиртів, не менше

при виробництві виноградного соку, не менше

Базисна масова концентрація цукрів, г/дм3

160

150

170

120

124

За табл. 2.

Допустимі відхилення

Масова частка ягід, пошкоджених шкідниками і хворобами, %, не більше

Масова частка сухих ягід, %,

не більше

Масова частка розчавлених ягід, %, не більше

10

10

20

10

10

40

(при збиранні ягодами)

Закінчення табл. 1

Показник

Норма для винограду

ручного збирання

машинного збирання

Масова частка домішки інших ампелографічних сортів, які відповідають за ботанічним видом та забарвленням ягід основному сорту, %, не більше

Домішка винограду інших ампелографічних сортів, які не відповідають за ботанічним видом та забарвленням ягід основному сорту

15

Не допускається

Масова частка органічних домішок (листки, пагони), %, не більше

0,5

1,0

Масова частка токсичних елементів, мікотоксинів та пестицидів

Масову долю токсичних елементів, мг/кг, не більше

свинець

кадмій

миш’як

ртуть

мідь

цинк

Сторонні домішки

Не вище рівнів, що допускаються [2] (розділ 6.1.2)

0,4

0,03

0,2

0,02

5,0

10,0

Не допускаються

Примітки.

  1. Виноград, що не відповідає нормам, наведеним у табл. 1., а також з масовою концентрацією цукрів нижчою за 120 г/дм3, допускається використовувати тільки на виробництво виноградного спирту-сирцю та інших вторинних продуктів.
  2. Допускається спільна переробка різних сортів винограду у випадках, обумовлених у відповідних технологічних інструкціях.
  3. Допускається переробка на виноматеріали столового винограду, якій за масовою концентрацією цукрів і якістю відповідає вимогам табл. 1.
  4. Не допускається до переробки виноград, оброблений пестицидами з порушенням термінів або періодичності обробок.

5.2 При масовій частці домішки інших ампелографічних сортів, що за ботанічним видом та забарвленням ягід відповідають основному сорту, понад 15% виноград вважають сумішшю сортів.

5.3 При вирощуванні на одній ділянці декількох сортів у заздалегідь установленому співвідношенні для виробництва конкретних марок вин, виноград, що надходить на переробку вважають сепажом, а не сумішшю сортів.

5.4 У несприятливі роки при надходженні на переробку винограду з відхиленнями, які перевищують допустимі норми, рішення про його переробку приймає відповідна галузева організація за узгодженням з територіальною організацією Держспоживстандарту України.

5.5 Базисна масова концентрація цукрів у винограді повинна відповідати нормам, вказаним у табл. 2.

Таблиця 2 – Базисна масова концентрація цукрів в винограді

Виноградарська зона

Ампелографічний сорт

або група сортів

Масова концентрація цукрів, г/дм3, не менше

Всі області, за винятком

Закарпатської і АР Крим

Іршаі Олівер, Марвельський чорний ранній Олімпійський, Аліготе, Бастардо Магарацький, Гарс Левелю, Голубок, Дністровський роевий, Каберне-Совіньйон, Кармрают, Лімбергер, Матраса, Мерло, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат рожевий, Мускат чорний (Мускат Кальяба), Нейбургер, Нижньодніпровський, Овідіополльський, Одеський чорний, Піно білий, Піно сірий, Піно чорний, Рислінг італійський, Рислінг рейнський, Ркацителі, Рубіновий Магарача, Рубін таїровський, Сапераві, Сапераві півничний, Семільон, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, Сорок років Жовтню, Степняк, Сухолиманський білий, Тельті курук, Трамінер рожевий, Фетяска біла, Фіолетовий ранній, Фурмінт, Квітковий, Шардоне

Сорти 2 групи

Сорти 3 групи і суміш сортів

210

200

170

170

160

Закарпатська область

Алікант Буше, Бастардо магарацький, Гарс Лувелю (Липовина), Голубок, Каберне-Совіньйон, Лімбергер, Матраса, Медовець, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат пейцький, Мюллер Тургау, Піно білий, Піно сірий, Піно чорний, Рислінг італійський, Рислінг рейнський, Ркацителі, Сапераві, Семільйон, Серемський зелений, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, Трамінер рожевий, Фурмінт, Фетяска біла (Леанка), Хіндогни, Шардоне

Сорти 2 і 3 групи

Суміш сортів

160

160

150

Продовження табл. 2

Виноградарська зона

Ампелографічний сорт

або група сортів

Масова концентрація цукрів, г/дм3, не менше

АР Крім, за винятком Південного берега Криму, Алуштинської та Судакської зони

Бастардо Магарацький, Джеват кара, Кефесія (Екім кара), Кок пандас, Крона, Рубіновий Магарача, Сари пандас, Сонячнодолинський

Алеатіко, Альвільйо кримський, Вердельйо, Гарс Левелю, Каберне-Совіньйон, Матраса, Мерло, Морастель, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат рожевий, Мускат пейцький, Мускат чорний (Мускат Кальяба), Мюскадель, Сапераві, Сапераві півничний, Семільйон, Фурмінт, Хіндогни

Баян ширей, Кокур білий, Кульджинський, Одеський чорний, Подарунок Магарача, Ркацителі, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, Тербаш, ТРамінер рожевий, Цимлянський чорний, Ювілейний Магарача

Аліготе, Антей магарацький, Мюллер Тургау, Піно білий, Піно сірий, Піно чорний, Рислінг рейнський, Первенець Магарача, Фетяска біла, Шабаш, Шардоне

Сорти 2 групи, суміш сортів

220

200

180

170

170

Південний берег Криму, Алуштинська та Судакська зони

Гарс Левелю, Мускат білий, Мускат рожевий, Мускат чорний, Мускатний Магарача, Піно сірий, Фурмінт

Алеатіко, Альвільйо кримський, Бастардо магарацький, Вердельйо, Каберне-Совінь-йон, Сапераві, Серсіаль

Матраса, Мерло, Мурведр, Піно чорний, Рубіновий Магарача, Тавріда, Цимлянський чорний

Аліготе, Мальбек, Морастель, Ркацителі, Семільйон, Турига, Хіндогни

Мускат Оттонель, Рислінг Рейнський, Совіньйон зелений, Шардоне

Кокур білий, Сільванер, інші технічні сорти 1 та 2 групи

Шабаш

240

230

220

210

200

180

160

5.6 Базисна масова концентрація цукрів у винограді, призначеному для виробництва вин контрольованих назв за походженням (ВКНП), повинна відповідати нормам, встановленим у конкретних технологічних інструкціях з їхнього виробництва при регламентованій урожайності винограду з виділених ділянок.

5.7 При переробці на виноматеріали для вин насичених диоксидом вуглецю використовують виноград, що відповідає характеристикам і нормам, вказаним у табл. 1, крім норм показника базисної масової концентрації цукрів. Базисна масова концентрація цукрів у винограді для вин насичених диоксидом вуглецю повинна бути не меншою за 170 г/дм3, верхня межа масової концентрації цукрів для вин насичених диоксидом вуглецю – не більшою за 200 г/дм3, для червоних і мускатних вин насичених диоксидом вуглецю – не більшою за 220 г/дм3. Масова концентрація титрованих кислот у перерахунок на винну кислоту – від 8 до 11 г/дм3.

Перелік ампелографічних сортів, що використовуються для виробництва вин насичених диоксидом вуглецю, наведено у табл. 3.

Таблиця 3 – Перелік ампелографічних сортів для використання

для виробництва вин насичених диоксидом вуглецю

Ампелографічний сорт

Виноградарська зона

Для білих вин насичених диоксидом вуглецю

Аліготе, Каберне-Совіньйон (по «білому»), Піно білий, Піно сірий, Піно чорний, Рислінг італійський, Рислінг рейнський, Ркацителі, Сільванер, Совіньйон білий, Совіньйон зелений, Трамінер рожевий, Фетяска біла (Леанка), Шардоне

Тельті курук

Кокур білий, Кульджинський

Повсюдно

Одеська область

АР Крим

Для червоних вин насичених диоксидом вуглецю

Бастардо магарацький, Каберне-Совіньйон, Каберне фран, Мерло, Сапераві, Рубіновий Магарача

Одеський чорний

Матраса, Рубіновий Магарача, Хіндогни, Цимлянський чорний

Повсюдно

Одеська область

АР Крим

Для мускатних вин насичених диоксидом вуглецю

Алеатіко, Іршаі Олівер, Мускат білий, Мускат Оттонель, Мускат рожевий, Мускат чорний, Сухолиманський білий

Мускат гамбурзький, Мускат янтарний

Повсюдно

АР Крім

Примітка.

У виробництві вин, насичених диоксидом вуглецю, дозволяється використовувати сорти винограду 2 групи у відповідності з технологічними інструкціями на конкретні марки вин, затверджених в установленому порядку.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 Під час виробництва винограду свіжого технічного необхідно керуватися вимогами безпеки, встановленими [6].

Пожежна безпека виконується за ГОСТ 12.1.004.

6.5 Охорона праці робітників забезпечується проведенням заходів у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.002.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКΙЛЛЯ

7.1 Стічні води при виробництві винограду свіжого технічного повинні відповідати вимогам [12].

7.2 Контроль за викидом гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГОСТ 17.2.3.01 і [13].

7.3 Охорона ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами забезпечується виконанням вимог [14].

8 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

8.1 Правила приймання - за ГОСТ 14137.

8.2 Виноград свіжий технічний приймають партіями. Партією вважається відповідна кількість винограду, що надійшла в одному транспортному засобі і оформлена одним документом встановленої форми, який засвідчує її якість.

8.3 У супроводжувальному документі вказують:

- номер документа і дату його видачі;

- номер і дату видачі «Сертифіката про масову долю токсикантів у продукції рослинництва і дотриманні регламентів застосування пестицидів», одержаного постачальником перед початком збирання винограду у встановленому порядку;

- назву відправника (район, господарство, бригада, ділянка);

- назву одержувача;

- назву продукції з зазначенням ампелографічного сорту і способу збирання (ручний або машинний);

- масу брутто і нетто у кілограмах (при машинному збиранні винограду визначення маси нетто можливе шляхом використання, для кожного сорту окремо, коефіцієнта перерахунку маси винограду, який визначається експериментально, і оформленого відповідним актом замірювання, підписаним представниками постачальника і одержувача винограду);

- дату і час (години) початку збирання цієї партії;

- номер і вид транспортного засобу;

- позначення цього стандарту.

8.4 При прийманні винограду на переробку встановлюють ступінь відповідності його якості вимогам цього стандарту.

8.5 Проба для контролю якості винограду ручного збирання, що транспортується насипом або в ящиках, і винограду машинного збирання, що транспортується спеціальними засобами, відбирають згідно з пунктами 1.3.1 і 1.3.2 ГОСТ 27198.

8.6 Для формування проби винограду, що надійшов на переробку у ящиках, роблять вибірку з різних місць партії: до 100 ящиків – не менше 3 ящиків, понад 100 ящиків – додатково по одному ящику від кожних повних чи не повних 100 ящиків.

8.7 Результати контролю проби поширюють на всю партію.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

9.1 Зовнішній вигляд винограду визначають візуально, смак і аромат – органолептично.

9.2 Наявність сторонніх домішок встановлюють візуально шляхом огляду винограду перед розвантаженням, у період і після розвантаження транспортного засобу.

9.3 Наявність сторонніх домішок встановлюють візуально шляхом огляду винограду перед розвантаженням, у період і після розвантаження транспортного засобу.

9.4 Масову концентрацію цукрів визначають за ГОСТ 27198.

9.5 Масову концентрацію титрованих кислот визначають за ГОСТ 14252.

9.6 Метод визначення масової частки ягід, пошкоджених шкідниками і хворобами.

9.6.1 Масову частку ягід винограду ручного збирання, пошкоджених шкідниками і хворобами, визначають візуально, а при розбіжності – в об’єднаній пробі, відібраній пробовідбірниками або вручну у кожному транспортному засобі згідно з ГОСТ 27198. Пошкоджені шкідниками і хворобами ягоди відокремлюють разом з плодоніжкою і зважують. Результати визначення виражають у відсотках від маси об’єднаної проби.

9.6.2 Масову частку ягід винограду машинного збирання, пошкоджених шкідниками і хворобами, визначають представники поставника і заготівельника не раніше як за добу перед збором урожаю винограду на цій ділянці шляхом обстеження не менше 15 кущів з одного гектара (по діагоналі дільниці). На кожному з кущів зрізують по три найбільш характерні грона з верхньої, середньої і нижньої меж зони плодоношення виноградного куща і зважують. Пошкоджені ягоди відокремлюють разом з плодоніжкою і також зважують. Результати зважування виражають у відсотках від маси зрізаних грон.

9.7 Метод визначення масової частки сухих і розчавлених ягід.

9.7.1 Пробу для визначення масової частки сухих і розчавлених ягід відбирають перед розвантаженням кожного транспортного засобу згідно з ГОСТ 27198 і зважують.

9.7.2 В об’єднаній пробі винограду ручного збирання відділяють від грона сухі і розчавлені ягоди разом з плодоніжкою, зважують і результати зважування виражають у відсотках від загальної маси об’єднаної проби.

9.7.3 Об’єднану пробу винограду машинного збирання кладуть на сито для відокремлення соку, що вільно стікає. З маси, що залишилась, вручну відділяють сухі і розчавлені ягоди, зважують та їх масу виражають у відсотках від загальної маси об’єднаної проби.

9.8 Метод визначення масової частки домішки інших ампелографічних сортів.

9.8.1 Масову частку домішки інших ампелографічних сортів при ручному збиранні винограду визначають у кожному транспортному засобі візуально або шляхом відокремлення грон цих сортів від основного сорту і їх зважування. Результати зважування сортів-домішок, що за ботанічним видом, забарвленням ягід і соку відповідають основному сорту, виражають у відсотках від загальної маси проби.

9.8.2 Масову частку домішки інших ампелографічних сортів при машинному збиранні винограду визначають представники поставника і заготівельника перед збиранням урожаю машиною шляхом обстеження ділянки і взяття проби відповідно до п. 3.5.2 цього стандарту. Грона інших ампелографічних сортів, що за ботанічним видом, забарвленням ягід і соку відповідають основному сорту, відокремлюють від загальної проби і зважують. Результати зважування виражають у відсотках від загальної маси зрізаних грон.

9.9 Метод визначення масової частки органічних домішок (листків, пагонів).

9.9.1 Пробу для визначення масової частки органічних домішок відбирають перед розвантаженням кожного транспортного засобу згідно за вимогами ГОСТ 27198 і зважують.

9.9.2 Домішки у пробі винограду ручного збирання відокремлюють вручну, зважують і результат зважування виражають у відсотках до загальної маси проби.

9.9.3 Пробу винограду машинного збирання після зважування кладуть на сито з діаметром отворів не більше 6 мм для відокремлювання соку, що вільно стікає. З маси, що залишилась, вручну відокремлюють домішку листків і пагонів. Одержану фракцію зважують і результат зважування виражають у відсотках від загальної маси початкової проби.

9.10 Методи відбору проб - за ГОСТ 27198, підготовка проб для визначення вмісту токсичних елементів - за ГОСТ 26929.

9.11 Вміст токсичних елементів визначають за ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.

9.12 Періодичність перевірки вмісту важких металів і миш'яку встановлюють відповідно до [15].

9.13 Залишкову кількість пестицидів у винограді визначають відповідно до СанПиН 42-123-4540-87 «Максимально допустимі рівні пестицидів у продуктах харчування і методи їх визначення».

9.14 Масову концентрацію патуліна визначають відповідно до «Методичних рекомендацій по виявленню, ідентифікації та визначення вмісту патуліна у фруктових і овочевих соках і пюре» № 2655-82.

9.15 Для відбору точкових проб і формування об’єднаної проби використовують склянки фарфорові, пробовідбірники металеві різних конструкцій з нержавіючої сталі, емальовані відра та інші засоби, які виключають забруднення проби та збагачення її металами.

9.16 Для зважування проб винограду використовують терези ВПР-10 за ГОСТ 24104 або подібні з межою зважування 10 кг.

9.17 Всі зважування проводять з похибкою, не більшою за 0,01 кг. Розрахунки проводять до другого десяткового знака з наступним округленням результату до першого десяткового знака.

9.18 У разі розбіжностей відповідний показник якості визначають повторно у тій же партії винограду, взявши за кінцевий результат середнє арифметичне двох визначень.

10 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Збір винограду при ручному збиранні проводять у чисту тару з кислотостійкою внутрішньою поверхнею з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

Допускається використовувати як тару дерев’яні ящики за ГОСТ 13359 № 1 ГОСТ 17812 місткістю не більше 50 кг.

10.2 Виноград машинного і ручного збирання до місця переробки транспортують автомобільним транспортом або іншими видами транспортних засобів, призначених для цього.

10.3 Виноград машинного збирання транспортують у тарі, яка виготовлена з нержавіючих матеріалів або має на внутрішній поверхні стійкі захисні покриття, дозволені Міністерством охорони здоров’я України для контакту з харчовими продуктами.

10.4 Товщина шару винограду ручного збирання, що направляється на виробництво ігристих і марочних вин у транспортних засобах не повинно перевищувати 60 см. Примусове ущільнення винограду не допускається.

10.5 Виноград повинен надходити на промислову переробку при ручному збиранні не пізніше 4 год. після збирання з кущів, при машинному збиранні білих сортів – не пізніше 1 год., червоних сортів – не пізніше 1,5 год. з моменту збирання з кущів.

11 ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

11.1 Постачальник гарантує відповідність винограду ручного і машинного збирання вимогам цього стандарту при дотриманні правил транспортування.

11.2 Гарантійний термін зберігання винограду – згідно з п. 10.5 цього стандарту.

УДК 663 2252.006.354 67.160.10 Н 73

Ключові слова:

Виноград свіжий технічний, виноматеріали, фізико-хімічні показники, якість, масова концентрація цукрів, масова концентрація титрованих кислот.

Додаток А

(довідковий)

Коди за державним класифікатором продукції і послуг

Таблиця А – коди ДКПП (ДК 016)

Назва

Код ДКПП

Виноград свіжий технічний

 

Додаток Б

(обов′язковий)

Бібліографія

[1] ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

[2] «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 01.08.89 № 5061-89

[3] ДР-97 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137, Cr90 у продуктах харчування та питній воді»

[4] ТУ 10.04.05.57- 90 Концентраты виноградного сока. Технические условия

[5] «Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Минздравом для применения в винодельческой промышленности Украины», РД-01-1994

[6] «Правила техники безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности», 1980

[7] “Правила защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности”, затверджені 31.01.72 Мінхімпромом и Міннафтахімпромом СРСР.

[8] СНиП ІІ -4-79 Естественное и искусственное освещение.

[9] СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

[10] ДСП 3.36.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

[11] ДСП 3.36.042 – 99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

[12] СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»

[13] ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами)», затверджені Мініс­терством охорони здоров'я України № 201 від 09.07.97

[14] СанПиН 42-126-4690-88 «Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами»

[15] Методичні вказівки «Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки», затверджені Міністерством охорони здоров'я України від 11.10.95 № 5.08.07/1232

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить