Засоби для закорковування

 Пр ДСТУ XXXX‑ XXXX

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАКОРКОВУВАННЯ

Технічні умови

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

200___

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Інститут винограду і вина «Магарач» і ТК-23 «Продукція садів, виноградників і виноробна про­дукція»

РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д. с.-г. н.; В. Загоруйко, д. т.н.; В. Виноградов, к. т.н.; А. Яланецький, к. т.н.; О. Макаров, д. т.н.; І. Кречетов, к. т.н.; В. Черваньова; О. Дернова; В. Бєляєв; Н. Кравченко; Ю. Ольховой

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від «__»________200__№

3  НА ЗАМІНУ ГОСТ 5541-76

__________________________________________________________

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Типи й основні параметри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції (код ДКПП)

Додаток Б Випробувальне і контрольно-вимірювальне обладнання

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАКОРКОВУВАННЯ

Технічні умови засоби для закорковування

 

СРЕДСТВА ДЛЯ УКУПОРИВАНИЯ

Технические Условия

Corking aids

Specifications

__________________________________________________________

Чинний від________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на засоби для закорковування, які призначені для закупорювання тари з винно-коньячною продукцією, та встановлюють їх типи, параметри, технічні вимоги, а також правила приймання, методи контролювання, правила пакування та маркування.

Обов’язкові вимоги безпеки та охорони довкілля викладено у розділах 5 та 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.002 – 75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини та деревинних матеріалів для харчової продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Метод определения влажности (Пилопродукція та дерев`яні деталі. Метод визначення вологості)

ГОСТ 18242-72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля (Статистичний приймальний контроль з альтернативної ознаки. Плани контролю)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Технические условия (Терези лабораторні загального призначення та зразкові. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи, основні параметри. Загальні технічні вимоги).

3 ТИПИ Й ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

3.1 Засоби для закорковування поділяють на:

- пробки для харчових рідин для закупорювання пляшок й іншої тари з виноробно-коньячною продукцією;

- прокладки дискові для комплектації металевих й пластмасових закупорювальних засобів.

3.2 Пробки виготовляють циліндричними, а прокладки - дисковими.

3.3 Пробки у залежності від матеріалу поділяють на:

- натуральні – виготовлені з натуральної пробкової кори;

- агломеровані – виготовлені методом агломерації (екструзії) чи аглютинації (формуванням) з гранульованої натуральної пробкової кори;

- збірні – виготовлені з агломерованого корпуса и з’єднаних з ним дисків з натуральної пробки;

- комбіновані – виготовлені з різних матеріалів; головним матеріалом є натуральна пробкова кора.

3.4 Натуральні пробки поділяють на:

- суцільні – складені з однієї частини;

- склеєні – складені з декількох частин, склеєних разом;

- кольматовані – складені з однієї частки натуральної пробкової кори, пори якої заповнені сумішшю коркової пили и клею.

3.5 Прокладки виготовляють з гранульованої пробки.

3.6 Пробки в залежності від способу обробки їх країв поділяють на:

- пробки закруглені – пробки із закругленими краями на одному чи на обох кінцях (тип А);

- пробки зі знятою фаскою – пробки із скошеними краями на одному чи на обох кінцях (тип Б).

3.7 Розміри засобів для закорковування повинні відповідати зазначеним у таблицях 1 і 2. Допускається за узгодженням з одержувачем виготовляти засоби для закорковування інших розмірів залежно від тари.

Таблиця 1 - Циліндричні пробки

Діаметр,

Мм

Довжина, мм

Граничний відхил, мм

Циліндричні пробки

Циліндричні пробки

(типи А і Б)

Діаметр

Довжина

Оваль-ність

Діа-метр

Довжи-

На

Оваль-ність

1

2

3

4

5

6

7

8

14

16

18

20

20

21

21

22

23

32

14

16

18

20

32

30

35

35

30

50

±0,4

±0,5

±0,5

±0,5

±0,7

±0,5

Таблиця 2 - Дискові прокладки

Діаметр,

мм

Товщина,

мм

Граничний відхил, мм

Прокладки агломеровані для кроненпробок

Прокладки агломеровані для гвинтових ковпачків

діаметр

Товщина

діаметр

Товщина

1

2

3

4

5

6

26,5

26,5

1,8

2,4

±0,2

±0,1

±0,3

±0,2

3.8 Граничні відхилення розмірів циліндричних пробок для ігристих та газованих вин:

За довжиною - ± 0,5 мм

За діаметром - ± 0,3 мм

За овальністю - ± 0,3 мм.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Показники якості засобів для закорковування в залежності від вад кори пробкового дуба повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця 3 - Показники якості засобів для закорковування

Назва показника

Норма

пробки

прокладки

Нату-ральні

Агломе-ровані

Збірні

Для кронен-пробок

Для гвинтових ковпачків

Вологість, %, не більше

4,8

4,8

4,8

8

10

Щільність, кг/м3

120-240

240-340

240-320

--

--

Границя міцності, під час кручення дека Н/см2

--

≥6

≥6

--

--

Кут кручення, град.:

для тихих вин й напоїв;

--

≥25

≥25

--

--

для ігристих й газованих вин

--

≥30

≥30

--

--

Кількість залишкового

Окислювача, мг/пробка, не

Більш

0,1

0,1

0,1

--

--

Кількість пилу на пробках, мг/пробка, не більше

0,003

0,003

0,003

--

--

           

Кінець таблиці 3

Назва показника

Норма

пробки

прокладки

Нату-ральні

Агломе-ровані

Збірні

Для кронен-пробок

Для гвинтових ковпачків

Кількість мезофільних аеробних бактерій та плісеневих грибів й дріжджів, які здатні розвиватися в алкогольному середовищі,

КУО*)/пробка

≥4

≥4

≥4

--

--

Капілярність бокової поверхні, мм, не більше

≤2,5

(над рівнем реактиву)

≤1/3

Довжини

≤1/3

Довжини

--

--

Вкраплення зовнішньої кори й

Здерев’янілі пори

Тріщини поперечні й поздовжні

Червоточина

Не допускаються більше 50% довжини й більше 2 мм глибини для натуральних пробок

Не допускаються більше 40% площі бокової поверхні натуральної пробки

Не допускається

Примітка: КУО*) – колонієутворюючі одиниці.

4.2 Вимоги до якості механічної обробки засобів для закорковування зазначені в таблиці 4.

4.3 Агломеровані засоби для закорковування повинні бути однорідні за будовою, без пухких міст и викришених країв, з явно видимими на поверхні частками (зернами) кори пробкового дуба, щільно прилеглими один до одного. Допускаються в агломерованих прокладках викришені краї (лунки) у кількості не більше двох й за розміром, не перевищуючим припуску на діаметр.

Таблиця 4 – Показники якості механічної обробки засобів для закорковування

Назва показника

Норма

Пробки

Натуральні

Агломеровані

Збірні

Неперпендикуляр -

Ність країв й

Бокової поверхні

Не допускається

Косий зріз на

Краю пробки

Не допускається більше 15% довжини й діаметру

Дефекти друку

(чорнильні плями,

Змазані відтиски)

Не допускаються

Залишок матеріалу

На поверхні

Пробки від обробки

Не допускаються

4.4 Торці прокладок не повинні мати задирок.

4.5 Агломеровані й збірні пробки повинні витримувати випробування в киплячий воді протягом 1 год без зруйнування.

4.6 Клей, який застосовують для виготовлення засобів для закорковування, повинен забезпечувати міцність склеювання пресованої подрібненої пробки, а також шпаклівки й не змінювати органолептичні показники харчових рідин.

4.7 Матеріали для виготовлення засобів для закорковування повинні бути дозволені органами охорони здоров`я України згідно до вимог РД-01 [1] для застосування в харчовій промисловості, й не змінювати органолептичних властивостей продуктів.

4.8 На одному з торців кожної пробки, яку буде використано під час закупорювання пляшок з вином, наносять товарний знак підприємства-виробника.

4.9 Коркові пробки можуть бути піддані поверхневої обробці композиціями на основі парафіну чи силікону. Склад композиції обирають з урахуванням температурного режиму вина за узгодженням між підприємством-виробником й підприємством-одержувачем.

4.10 Застосування кольматованих пробок під час гарячого розливу й пляшкової пастеризації повинно бути узгоджено між підприємством-виробником й підприємством-одержувачем.

4.11 Агломеровані пробки повинні мати щільно прилеглі один до одного гранули розміром від 0,5 мм до 8,0 мм.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 Охорона праці робітників забезпечується проведенням заходів відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.

5.2 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.

5.3 Виробничі приміщення обладнуються вентиляцією відповідно до вимог СНиП 2.04.05 [2].

5.4 Освітлення повинне відповідати вимогам СНиП II-4 [3].

5.5 Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях встановлюють згідно з вимогами ГОСТ 12.1.003.

5.6 Повітря робочої зони повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.

5.7 Контроль за рівнем шуму на робочих місцях здійснюють відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050.

5.8 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСП 3.3.6.042 [4].

6. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1 Стічні води під час закорковування винно-коньячної продукції повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [5].

6.2 Контроль за викидом граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [6].

6.3 Охорона грунту від забруднення побутовим й промисловими відходами забезпечується виконанням вимог СанПиН 42-128-4690 [7].

7 МАРКУВАННЯ

7.1 Кожну одиницю пакування маркують у відповідності з вимогами ГОСТ 14192 із зазначенням:

- назви підприємства-виробника, товарного знаку;

- назви, типу, виду, позначення й розміру засобів для закорковування;

- кількості одиниць, шт.;

- маси, кг;

- дати виготовлення;

- номеру пакувальника;

- позначення цього стандарту.

8 ПАКУВАННЯ

8.1 Засоби для закорковування пакують в фанерні ящики - за ГОСТ 10131, чотирьохшарові мішки - за ГОСТ 2226 чи інші види тари, за узгодженням з підприємством-одержувачем, які забезпечують якість виробів під час транспортування та зберігання.

8.2 У кожній одиниці пакування повинні бути засоби для закорковування одного типу, виду, форми, призначення й розміру.

8.3 Маса брутто пакування не повинна перевищувати 30 кг.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

9.1 Засоби для закорковування транспортують усіма видам транспорту в критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, чинними для кожного виду транспорту.

9.2 Засоби для закорковування зберігають в су­хому провітрюваному приміщенні з відносною вологістю повітря не більше (65 ± 5) %, за температури не нижче (20 ± 5)°С.

10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

10.1 Для контролювання якості шпаклювання зашпакльованих прокладок від вибірки, відповідно до даних таблиці 5, відбирають 5% за­шпакльованих прокладок, але не менше 20 шт.

Якість шпаклювання прокладок контролюють таким чином: відібрані зашпакльовані прокладки кладуть по 20 шт. у колби місткістю 750 мл, заливають 500 мл води за температури 20°С, закривають пробкою й установлюють го­ризонтально на приладі (Додаток Б.2). Площадка приладу с закріпленою на неї колбою рухається зворотно-поступово в горизонтальному напрямку протягом 1 год. Потім прилад зупиняють, колбу звільняють від от за­тисків, воду виливають и візуально перевіряють наявність крізних отворів.

Партію вважають відповідною вимогам цього стандарту за якістю шпаклювання, якщо кількість прокладок із крізними отворами складає не більше 5 шт.

10.2 Контроль зовнішнього вигляду засобів для закорковування здійснюють візуально, шляхом порівняння з еталонними зразками.

10.3 Розміри засобів для закорковування визначають вимірювальним інструментом - за ГОСТ 166 з похибкою (±0,05) мм.

10.4 Розміри гранул агломерованих й збірних пробок визначають за допомогою лупи із 10-ти кратним збільшенням - за ГОСТ 25706.

10.5 Вологість засобів для закорковування визначають - за ГОСТ 16588.

10.6 Масу засобів для закорковування контролюють за допомогою лабораторних терезів - за ГОСТ 24104.

10.7 Випробуванням на стійкість під час кип`ятіння піддають агломеровані й збірні пробки кількістю не менше 10 шт. Після кип’ятіння протягом 1 год пробки висушують 15 хв й піддають візуальному контролю. Пробки вважають стійкими за відсутністю тріщин й зруйнувань пробки на окремі частини.

10.8 Густину кожного зразка засобів для закорковування ρ в кілограмах на кубічний метр обчислюють за формулою:

4 m

ρ = --------------- × 106 , (1)

πD2l

Де m – маса кожного зразка, г;

d – діаметр кожного зразка, мм;

l – довжина кожного зразка, мм.

За результат приймають середнє арифметичне значення, одержане після випробування не менше 10 зразків.

10.9 Межу міцності агломерованих збірних пробок при крутінні τ у деканьютонах на кубічний сантиметр визначають за допомогою торсіометра й обчислюють за формулою:

16 М

τ = -------------------- × 103 , (2)

πD3

Де М – крутячий момент, декаН . см;

d – діаметр пробки, мм.

Крутячий момент М та кут крутіння ∆α, який відповідає максимальному крутячому моменту, в градусах визначають за допомогою графіка на торсіометрі. Частота обертання торсіометра (4,5±0,5) об/хв.

За результат приймають середнє арифметичне значення, одержане після випробування не менше 10 зразків.

10.10 Капілярність пробок визначають витримуванням їх протягом 24 год у лабораторному стакані за ГОСТ 25336 із 2%-вим розчином метиленового синього в 10%-вому розчині етилового спирту. Висота рівня розчину в стакані - 3 мм. Після витягнення з стакану, пробки витримують протягом 1 хв на фільтрувальному папері. Капілярність кожної пробки за висотою, на яку піднявся забарвлений розчин по боковій поверхні, визначають за допомогою лінійки за ГОСТ 427 з точністю до 0,5 мм.

10.11 Контроль коркового пилу перед використанням пробок розповсюджують на пробковий пил видів а и б:

А – дрібні частки пилу, утворені внаслідок обробки пробок пемзою й не видалених у ході кінцевої обробки;

Б – порошкоподібні частки (пробкові, здерев’янілі чи танінні), природно утримані в порах пробкової кори.

Для проведення контролю пилу використовують таку апаратуру:

- колба (Ерленмейєра) - за ГОСТ 25336 для збирання осаду місткістю 500 мл, дно якої має діаметр не менше 100 мм;

- орбітальний шейкер;

- лійка зі скла, пластика чи нержавіючої сталі на порожній колбі;

- мембранний фільтр 1,2 мк з ацетату целюлози чи мікроскловолокна;

- терези лабораторні с дискретністю відліку 0,1 мг - за ГОСТ 24104;

- сушильна шафа за температури (30 ± 2)°С чи (103 ± 5)°С;

- ексикатор с гігроскопічним гелем та індикатором насичення.

Випробування проводять за такою послідовністю:

- пробки (4 шт.) поміщують в колбу Ерленмейєра й заливають 250 мл 10%-вого розчину етилового спирту в дистильованій воді за ГОСТ 6709, яка попередньо пропущена через мембрану 1,2 мк, та збовтують протягом 10 хв у шейкері із швидкістю 140-160 обертань за хвилину. Потім відфільтровують одержаний розчин через мембранний фільтр 1,2 мк, попередньо зважений в сухому вигляді. Коркові пробки и колбу промивають один раз в 50 мл розчині й фільтрують його;

- мембранний фільтр переносять в сушильну шафу за температури (30±2)°С на 24 год чи за температури (103±5)°С на 1 год у випадку, коли мембранний фільтр з мікроскловолокна, потім його охолоджують в ексікаторі протягом 30 хв;

- зважують мембранний фільтр з точністю до 0,1 мг за температури зовнішнього середовища.

Кількість пилу на 1 пробку m в міліграмах, округлену до 0,1 мг, обчислюють за формулою:

(mf –mi)

m = ---------------------, (3)

4

Де mi - начальна маса сухого мембранного фільтра, мг;

mf - кінцева маса після фільтрації, мг.

Результатом випробування є кількість пробкового пилу на одну пробку в міліграмах.

10.12 Визначення наявності окислювача проводять методом окислення йодистого калію (KJ) в кислому середовищі «активним» киснем коркової пробки.

Титрування вільного йоду (J2) тіосульфатом натрію (Na2S2O3) у присутності індикатора крохмалю:

2KJ + [O] + H2SO4 → J2 + H2SO4 + H2O

J2 + Na2S2O3 → 2NaJ + Na2S4O6

З вибірки відбирають 3 пробки методом випадкового відбору. Пробки, розрізані на дрібні частки, приміщують в колбу Ерленмейєра (1) - за ГОСТ 25336 й додають 100 мл 5%-вого розчину H2SO4. Колбу закривають й перемішують протягом 1 год. В колбу Ерленмейєра (2) приміщують 1 г йодистого калію, 2 мл дистильованої води й 5 мл розчину з колби (1). В колбу (2) додають ще 2 мл розчину крохмалю (крохмаль з J2 дає інтенсивне синє забарвлення), отриманий розчин титрують 0,001 М розчином тіосульфату натрію, титрування закінчують при повному знебарвлюванні розчину.

Вміст окислювача [O] обчислюють за формулою:

[O] = 0,1 V, (4)

Де V – об’єм 0,001 М розчину тіосульфату натрію, мл.

Кінцевий результат виражають в міліграмах на одну пробку з точністю до десяткових часток.

10.13 Мікробіологічному контролю піддають тільки пробки, які упаковані в запаювані полімерні мішки з антисептиком.

11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

11.1 Засоби для закорковування приймають партіями.

Партією вважають будь яку кількість засобів для закорковування одного найменування, типу, виду, розмірів, виготовлених з одного матеріалу, за од­наковою технологією, оформлену одним документом про якість.

11.2 Кожну партію засобів для закорковування піддають приймально-здавальним випробуванням на відповідність вимогам цього стандарту.

11.3 Методи відбирання – згідно з ГОСТ 18242.

11.4 Для контролювання показників якості засобів для закорковування з різних місць партії відбирають вибірку кількістю 1%, але не менше 80 шт., відповідно з даними таблиці 5.

11.5 Кожну партію засобів для закорковування піддають візуальному огляду та визначають цілісність пакування та правильність маркування.

11.6 Відхилення від номінальної кількості засобів закорковування в одиниці пакування не повинно перевищувати ±1,0%.

11.7 Рішення про партію:

11.7.1 Партію приймають, якщо кількість дефектних засобів для закорковування за кожним показником якості менше чи дорівнює приймальному числу, зазначеному в таблиці 5.

Таблиця 5 – Рівні дефектів пробок за контрольованими параметрами

Контрольований параметр

Рівень дефекту

%

Об’єм вибірки, шт.

Приймальне число

Бракувальне число

Вкраплення зовнішній кори й здерев’янілі пори

0,15

80

0

1

Поздовжні й поперечні тріщини

0,15

80

0

1

Перпендикулярність конусів пробки до її бокової поверхні

0,15

80

0

1

Косий зріз на краю пробки

0,15

80

0

1

Червоточини

0,15

80

0

1

Налиплі залишки матеріалу після обробки

0,65

80

1

2

Дефекти друку

2,5

80

5

6

Розмір гранул агло-мерованих пробок

2,5

80

5

6

Пофарбовані краї (лунки) прокладок

2,5

80

5

6

Діаметр, овальність

0,65

80

1

2

Довжина, розміри гранул

2,5

80

5

6

Вологість

1,5

80

3

4

Щільність

1,5

80

3

4

Кінець таблиці 5

Контрольований параметр

Рівень дефекту

%

Об’єм вибірки, шт.

Приймальне число

Бракувальне число

Межі текучості під час кручення, кут кручення, міцність склеювання

2,5

80

5

6

Стійкість до кип`ятіння, наявність залишкового окислювача, допустима кількість пилу, капілярність, мікробіологічний контроль

0,65

80

1

2

11.7.2 При виявленні у вибірці більше 2% засобів для закорковування, які не відповідають вимогам цього стандарту, проводять повторні приймально-здавальні випробування на подвійній вибірці з тієї ж партії.

11.7.3 Партію приймають, якщо сумарна кількість дефектних засобів для закорковування першої та другої вибірки менше чи дорівнює приймальному числу другої вибірки.

11.7.4 Партію не приймають й вважають не відповідною вимогам цього стандарту, якщо сумарна кількість дефектних засобів для закорковування дорівнює чи більше бракувального числа другої вибірки, хоча б за одним показником.

11.8 Контроль якості засобів для закорковування проводить підприємство-одержувач.

11.9 Для контролю кількості засобів для закорковування партію зважують й від маси партії відбирають вибірку у кількості 2%. Зважування здійснюють на технічних вагах (Додаток Б.1). Відбирання засобів для закорковування у вибірку здійснюють випадково - за ГОСТ 18242. Відібрані засоби для закорковування підраховують.

Кількість засобів для закорковування N у штуках в партії обчислюють за формулою:

n × 100

N = -----------------------, (5)

2

Де n — кількість засобів для закорковування у вибірці, шт.

Допустиме відхилення не повинно перевищувати ±1% від кількості, визначеної на етикетці.

11.10 Для контролю якості пакування й маркування транспорт­ної тари із партії повинна бути відібрана випадкова вибірка з різних штабелів, об’ємом, який зазначено в таблиці 6.

Таблиця 6 – Об’єми випадкової вибірки транспортної тари

Кількість ящиків (мішків) в партії, шт.

Кількість ящиків (мішків), які піддають контролюванню, шт.

Приймальне число

Бракувальне число

До 15

Від 16 до 200

Понад 200

Всі ящики (мішки)

15

25

0

0

1

1

1

2

11.11 Рішення про приймання

Партію приймають, якщо число ящиків (мішків), які не відповідають вимогам цього стандарту, не перевищує бракувальне число.

12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1 Виробник гарантує відповідність засобів для закорковування вимогам цього стандарту у випадку дотримання умов транспортування та зберігання.

12.2 Гарантійний строк зберігання - 6 місяців з дня виготовлення.

Додаток А

(довідковий)

Код продукції (код ДКПП)

Таблиця А.1 — Код ДКПП (ДК 016) [8]

Назва

Код ДКПП

Пробки та засоби для закорковування з натуральної пробки

Пробки для закупорювання вин контрольованих назв з визначених регіонів

Пробки для закупорювання

«тихих вин»

20.52.12.500

20.52.13.300

20.52.13.500

Додаток Б

(довідковий)

Таблиця Б.1 – Випробувальне та контрольно-вимірювальне обладнання

Назва обладнання

Тип

Технічна

Документація

Контрольно-вимірювальне обладнання

(1) Терези Т – 200 За чинною

Т – 1000 нормативною

Т – 5000 документацією

Випробувальне обладнання

(2) Вібростенд АП – 1 Те саме

ТНУ – 1 - // -

Додаток В

(довідковий)

Бібліографія

1 РД-01-1994. Перечень конструкционных, антикоррозионных и вспомогательных материалов, разрешенных Министерством здравоохранения для применения в винодельческой промышленности Украины (“Перелік конструкційних, антикорозійних та допоміжних матеріалів, дозволених Мінздравом для використання у виноробній промисловості України”), затверджений ІВіВ «Магарач» 02.10.94

2 СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха (Будівельні норми й правила. Опалення. Вентиляція та кондиціонування повітря), затверджений Держбудом України 15.11.99., № 273

3 СНиП II-4-79 Естественное и искусственное освещение (Природне та штучне освітлення), затверджений Держбудом СРСР 27.06.79, № 100

4 ДСП 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджений МОЗ України 01.12. ??? № 42

5 СанПіН 4630-88 Санітарні правила и нормі охорони поверхневих вод від забруднення, затверджений Мінздравом СРСР 04.07.88 № 4630-88

6 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біохімічними речовинами), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97, № 201

7 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених місць), затверджені Мінздравом СРСР 05.08.88, № 4690-88

8 ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг.

55.100

Ключові слова: засоби для закорковування, натуральні, агломеровані, кольматовані, композиційні, пробки, прокладки, вибірка, методи контролювання

Керівник організації розробника:

Голова ТК - 23 із стандартизації,

Директор НІВіВ "Магарач"

А. М.Авідзба

Керівник розроблення стандарту:

Голова ПК 1 „Виноробна продукція”,

Заст. директора ІВіВ „Магарач”

Відповідальні виконавці:

В. О.Загоруйко

Зав. відділом технологічного

Обладнання НІВіВ «Магарач»

В. О.Виноградов

Зав. відділом технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

А. Я.Яланецький

Зав. лаб. ігристих вин відділу технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

О. С.Макаров

Зав. лаб. тихих вин відділу технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

І. В.Кречетов

Мол. наук. співробітник

Відділу технічного обладнання

НІВіВ «Магарач»

В. В. Черваньова

Зав. лаб. стандартизації та

Метрології НІВіВ «Магарач»

О. В.Дернова

Ст. наук. співробітник

Лабораторії стандартизації

І метрології НІВіВ «Магарач»

В. І.Бєляєв

Провідний інженер лабораторії

Стандартизації та метрології

НІВіВ «Магарач»

Н. О.Кравченко

Науковий співробітник

Лабораторії стандартизації

І метрології НІВіВ «Магарач»

Ю. Л.Ольховой

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Держспоживстандарт України
Наказ №_________ від______

Аркуш ухвалення

ДСТУ «Засоби для закорковування. Технічні умови»

Керівник організації розробника:

Голова ТК - 23 із стандартизації,

Директор НІВіВ "Магарач"

А. М.Авідзба

Керівник розроблення стандарту:

Голова ПК 1 „Виноробна продукція”,

Заст. директора ІВіВ „Магарач”

Відповідальні виконавці:

В. О.Загоруйко

Зав. відділом технологічного

Обладнання НІВіВ «Магарач»

В. О.Виноградов

Зав. відділом технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

А. Я.Яланецький

Зав. лаб. ігристих вин відділу технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

О. С.Макаров

Зав. лаб. тихих вин відділу технології

Виноробства НІВіВ «Магарач»

І. В.Кречетов

Мол. наук. співробітник

Відділу технічного обладнання

НІВіВ «Магарач»

В. В. Черваньова

Зав. лаб. стандартизації та

Метрології НІВіВ «Магарач»

О. В.Дернова

Ст. наук. співробітник

Лабораторії стандартизації

І метрології НІВіВ «Магарач»

В. І.Бєляєв

Провідний інженер лабораторії

Стандартизації та метрології

НІВіВ «Магарач»

Н. О.Кравченко

Науковий співробітник

Лабораторії стандартизації

І метрології НІВіВ «Магарач»

Ю. Л.Ольховой

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить